راهنمای آواشناسی (IPA)

فونتیک یا آواشناسی شاخه ای از زبان‌شناسی است که به پرداخت و مطالعه صداها می پردازد و بر گفتار و اصوات تمرکز دارد. در آواشناسی مفهوم این کلمات، نظم نوشتاری و یا هر عامل دیگری فراتر از نحوه‌ی تولید و شنیده شدن آنها بی اهمیت است. آواشناسی به طور واضح به واج‌شناسی مرتبط است، که بر نحوه صدایی کلمات در یک زبان معین و نشانه شناسایی متمرکز است. در این بخش روشی را که برای نوشتن آوا و اصوات که در ملفوظ و گفتار تالشی به کار گرفته شده، مشاهده می کنید:

صامت ها

نشانه‌ی آوایی توصیف آوایی معادل فارسی مثال تالشی آوانوشت معادل فارسی
b انسدادی، دولبی، واکدار ب بشته baštə خود
č انسدادی سایشی، مرکب، بی واک چ چِمان čəmān مال من، از آن من
d انسدادی، دندانی، واکدار د دوز duz مستقیم، راست
f سایشی، لبی دندانی، بیواک ف فَر far خوب، زیبا
g انسدادی، پسکامی، واکدار گ گلَه gla یک عدد
q سایشی، ملازی، واکدار ق، غ قارض qārz قرض
h سایشی، نفسی، بی واک ه، ح هشی haši خورشید
p انسدادی، دولبی، بی واک پ پَلو palu دستمال
t انسدادی، دندانی، بی واک ت، ط تِه تو
k انسدادی، پسکامی، بی واک ک کینَه kina دختر
j انسدادی سایشی، مرکب، واکدار ج جو jo جدا
v سایشی، لبی دندانی، واکدار و ووتِه vote گفتن
s سایشی، صفیری، بی واک ث، س، ص سِف sef سیب
z سایشی، صفیری، واکدار ذ، ز، ض، ظ زوئه 'zo پسر
' سایشی، صفیری، واکدار همزه، ع نع نه na'na ننه
š سایشی، پاشیده، بی واک ش شیت šit دیوانه
ž سایشی، پاشیده، واکدار ژ ژِن žen زن
x سایشی، ملازی، بی واک خ خروبه xaroba خرابه
m غنه ای، دولبی، واک دار م مانِه mānə من
n غنه ای، دندانی، واکدار ن نِزون nazun نادان
l کناری، پیشکامی، واکدار ل لیوَه liva برگ درخت
r لرزان، لثوی، واکدار ر روژ ruž روز
y نیمه مصوت، میان کامی، واکدار ی یالی yāli تنها

مصوت ها

نشانه‌ی آوایی توصیف آوایی معادل فارسی مثال تالشی آوانوشت معادل فارسی
a باز، پیشین، گسترده اَ گَو gav دهان
e نیمه بسته، پیشین، گسترده اِ هِست hest هست
i بسته، پیشین، گسترده ایـ دیم dim صورت
ə نیمه باز، پیشین، گسترده ساکن سپه səpa سگ
ā باز، پسین، گرد آ آسپ āsp اسب
o باز، پسین، گرد اُ مورَه mora موش
õ نیمه بسته، پسین، گرد، کشیده اوی کشیده اوو õv آب
u بسته، پسین، گرد اَوُن avun آنها